Thời khóa biểu các lớp Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 05/06/2023

050623.TKB-tuần-40_NH22_23_44TC
050623.TKB-tuần-40_NH22_23_45TC
050623.TKB-tuần-40_NH22_23_46TC
050623.TKB-tuần-40_NH22_23_CĐ

Ý kiến của bạn