Trung tâm Quan trắc môi trường

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
GIÁM ĐỐC
Th.S Nguyễn Văn Định

E.mail: [email protected]

xổ số kiếm tiền thụ động

1. Cơ quan/tổ chức quyết định thành lập:

Tên cơ quan/tổ chức: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định thành lập số: 2459/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/6/2016

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận số 02/ĐKHĐKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam cấp ngày 23/8/2016:

Trung tâm Quan trắc môi trường là tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước, cụ thể là:

2.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên nước.

2.2. Hoạt động dịch vụ KH&CN:

1. Thực hiện dịch vụ quan trắc, phân tích các thông số về môi trường theo đúng qui định của pháp luật;

2. Thực hiện các dịch vụ giám sát, kiểm tra, kiểm soát về ô nhiễm môi trường.

3. Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục về môi trường bao gồm: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; báo cáo xả nước thải; hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước dưới đất theo quy phạm pháp luật hiện hành;

4. Tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế, thi công, giám sát thi công, chuyển giao ứng dụng công nghệ đối với các dự án, công trình bảo vệ, xử lý môi trường nước.

5. Tư vấn lập qui hoạch, khảo sát, lập dự án, thiết kế, chuyển giao ứng dụng công nghệ các dự án, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

3. Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 144 QĐ/CKT/TCHC của Hiệu trường Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung ngày 22/7/2016:

3.1. Chức năng

Trung tâm Quan trắc môi trường được Hiệu trưởng Nhà trường giao thực hiện các chức năng sau:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước của giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh trong nhà trường.

2. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường và khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước để tạo nguồn thu nhằm đảm bảo nguồn chi thường xuyên, đầu tư phát triển của Trung tâm và hỗ trợ cho công tác đào tạo của Nhà trường.

3.2. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, đề xuất với Nhà trường tổ chức các hoạt động các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước. Thực hiện các nhiệm vụ tổ chức, quản lý và hỗ trợ các hoạt động nêu trên theo sự phân công của Ban Giám hiệu Trường;

2. Tham mưu cho Nhà trường tổ chức đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. Thực hiện nhiệm vụ biên soạn chương trình đào tạo, tài liệu học tập, tổ chức, quản lý lớp học, giảng dạy, hướng dẫn thực hành theo sự phân công của Ban giám hiệu Nhà trường;

3. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác về nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực hoạt động của trung tâm theo sự phân công của Ban giám hiệu Nhà trường;

4. Thực hiện dịch vụ quan trắc, phân tích các thông số về môi trường theo đúng qui định của pháp luật;

5. Thực hiện các dịch vụ giám sát, kiểm tra, kiểm soát về ô nhiễm môi trường và trưng cầu giám định môi trường theo yêu cầu và theo qui định của pháp luật;

6. Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục về môi trường bao gồm: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước dưới đất; hồ sơ xin phép đưa công trình xử lý môi trường vào hoạt động; đề án cải tạo phục hồi môi trường; hồ sơ đăng ký hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, chất thải nguy hại và các nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

7. Tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế, thi công, giám sát thi công, chuyển giao ứng dụng công nghệ đối với các dự án, công trình bảo vệ môi trường nước, xử lý môi trường nước và xử lý nước thải;

8. Tư vấn lập qui hoạch, khảo sát, lập dự án, thiết kế, chuyển giao ứng dụng công nghệ đối với các dự án, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tái tạo tài nguyên nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung giao.

Ý kiến của bạn