Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 E.mail: [email protected]

Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Trung Hội

1

Trưởng Bộ môn Th.S Phạm Trung Hội

2

Giảng viên CN Đặng Công Huân

3

Giảng viên CN Trần Văn Ánh
4 Giảng viên CN Trần Minh Thành

A. CHỨC NĂNG:

1. Tham mưu Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu Bộ môn học, biên soạn tài liệu, giáo trình học tập thuộc các chuyên ngành của Bộ môn

2. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu Bộ môn học, bồi dưỡng kiến thức thuộc các chuyên ngành của Bộ môn

3. Thực hiện quản lý công tác chuyên môn và quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc Bộ môn

B. NHIỆM VỤ: 

1. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện Bộ môn theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo của HSSV.

2. Xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của Nhà trường, cụ thể:

  a. Giảng dạy:

– Giảng dạy các môn chung Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng

   b. Quản lý:

– Kho Thể dục – Thể thao, Sân bãi Thể dục – Thể thao;

3. Quản lý Giáo viên thuộc Bộ môn và căn cứ kế hoạch đào tạo, lịch giảng dạy, kế hoạch thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp được giao để phân công Giảng viên, Giáo viên (sau đây gọi chung là Giáo viên) trong Bộ môn thực hiện. Phân định chuyên môn, nội dung giảng dạy các môn học đối với Giáo viên thuộc Bộ môn. Cụ thể hoá mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng môn học trong Bộ môn nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương, giáo trình, bài giảng môn học, tài liệu hướng dẫn thực hành, thực tập thuộc Bộ môn phụ trách khi có kế hoạch; Cập nhật các tài liệu phục vụ cho giảng dạy; Tổ chức nghiên cứu cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập; Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về: Chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào giảng dạy, sản xuất.

5. Xây dựng kế hoạch, đề cương và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với Giáo viên trong Bộ môn; Tổ chức bồi dưỡng Giáo viên mới, Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên tập sự trong Bộ môn về chuyên môn và sư phạm; Tham gia các hoạt động học thuật của Trường. Tổ chức hội thảo chuyên đề, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của Giáo viên.

6. Phối hợp với các Đơn vị chức năng tổ chức đánh giá công tác giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất Hiệu trưởng hướng giải quyết để không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy và học tập ở Trường.

7. Tổ chức triển khai thực hiện các qui chế, qui định về đào tạo, Kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có chức năng theo dõi, đánh giá kết qủa rèn luyện HSSV trong quá trình đào tạo theo các qui định;

Theo dõi việc thực hiện công tác Giáo viên Chủ nhiệm của Giáo viên trong Bộ môn; Quản lý học tập đối với HSSV, các công tác rèn luyện HSSV về: Thực hành, Lao động sản xuất. Đề xuất với Nhà trường xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ việc giảng dạy, học tập của Bộ môn.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, dịch vụ khoa học và công nghệ hoặc áp dụng tiến bộ khoa học – Kỹ thuật vào giảng dạy, thực tập phục vụ sản xuất. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các Hội thảo khoa học chuyên Ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao và các đề tài với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Hướng dẫn HSSV nghiên cứu khoa học.

9. Triển khai việc thực hiện các Văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với Giảng viên, Giáo viên thuộc Bộ môn. Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Văn bản của Trường và các cấp khi gửi đến Bộ môn; Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Trường; Phát huy truyền thống tốt đẹp của Người Giáo viên nhân dân.

10. Xác nhận các giấy tờ của HSSV thuộc Bộ môn phụ trách. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài thi kết thúc môn học theo qui định.

11. Thực hiện việc thi hết môn thuộc Bộ môn quản lý theo kế hoạch chung của Trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc Bộ môn.

12. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Bộ môn; Thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

13. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

Ý kiến của bạn