Phòng tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

(Tel: 0510. 3864206 – E.mail: [email protected])

xổ số kiếm tiền thụ động

 

A. CHỨC NĂNG:

1. Tham mưu Hiệu trưởng công tác quản lý hoạt động Tài chính và chế độ Kế toán của Trường.

2. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

B. NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch Tài chính ngắn hạn, dài hạn. Lập Dự toán, tổ chức công tác Kế toán, báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm các nguồn kinh phí của Trường theo quy định.

2. Đôn đốc, thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên; Các khoản thu từ hoạt động thực tập, thực hành kết hợp đào tạo, tư vấn, dịch vụ, sản xuất… Các khoản thu, nộp nghĩa vụ của các Đơn vị, cá nhân trong Trường. Tham mưu Ban giám hiệu tăng nguồn thu cho Trường theo quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của xã hội cũng như của Trường.

3. Phối hợp với các Đơn vị chức năng tham mưu Ban giám hiệu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Qui chế thu và chi tiêu nội bộ của Trường.

4. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp, các chế độ khác đối với Viên chức, lao động hợp đồng; Chi trả học bổng, các khoản phụ cấp đối với Học sinh, Sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

5. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các Văn bản của Nhà nước về quản lý Tài chính đối với Viên chức Trường; Tổ chức thực hiện việc kiểm tra Tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi Tài chính và sử dụng Ngân sách của Trường. Phối hợp với các Đơn vị chức năng tổ chức quản lý, thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn Tài chính, Tài sản của Trường.

6. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động Tài chính theo chế độ Kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ Kế toán theo qui định.

7. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

 

Ý kiến của bạn