THÔNG BÁO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 66/TB-CKT-ĐT                   Hội An, ngày… Đọc thêm